Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde İlişik Kesmeyle İlgili Maddeler - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

MADDE 11 – (7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Yaz eğitim-öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

MADDE 15–  (3) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 15–  (4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

MADDE 20–  (10) Tez/dönem projesi ve uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

MADDE 28 –  (8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, başarısız sayılır ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 28 –  (9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrenci, azami öğrenim süresini kullanmış ve tezsiz yüksek lisans koşullarını sağlayamamış ise, ek bir yarıyıl süre verilir ve süre sonunda başarılı ya da başarısız olarak enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 28 –  (10) Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. 

MADDE 30 – (1)  Amacı öğrencinin mesleki konuda bilgi düzeyini artırmak, yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilgilerin kullanımını göstermek olan tezsiz yüksek lisans programı, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dâhil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda Dönem Projesi Dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem Projesi Dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin üçüncü dönemde kalan ders/derslerle birlikte Dönem Projesi Dersini de seçmesine izin verilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 31 –  (4) Öğrenciler aldıkları dersleri ve dönem projesini üç yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre sonunda gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir. 

MADDE 35 –  (7) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 35 –  (8) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası doktora yapanlar için on iki yarıyıl sonuna kadar veya lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) yapanlar için 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 36 –  (2) Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 36 –  (4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınavların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci doksan dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 38–  (5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 38– (7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme Komitesi değerlendirme sonucu “başarısız” kabul edilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 39–  (9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 39–  (11) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

MADDE 40–  (2) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.