Tez Çalışması ve Etik Konular

TEZ ÇALIŞMALARI, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri çerçevesinde ETİK kurallara bağlı kalınarak yapılmalıdır.

 

TEZ ÇALIŞMASI, “Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları, gözlemsel ilaç çalışmaları (İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik), gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları da dâhil tüm tıbbi cihaz klinik araştırmaları (Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Yönetmeliği), kozmetik ürün ve hammaddeleri ile yapılacak olan etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmaları (Kozmetik Ürün ve Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik), ilaç dışı klinik araştırmaları (insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli araştırması)” İÇERİYOR İSE, KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

Gazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulları ve Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Listesi

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeler

Mevzuat için tıklayınız.

 

TEZ ÇALIŞMASI, “Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak araştırmaları, İÇERİYOR İSE, GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

Gazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları değerlendirecek şekilde yapılandırılmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulları ve Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Listesi

Mevzuat için tıklayınız.

 

TEZ ÇALIŞMASI, “Deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, eğitim, öğretim gibi çalışmaları” İÇERİYOR İSE, HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Mevzuat için tıklayınız.

 

TEZ ÇALIŞMASI, “Üniversitemizde kurulmuş olan Etik kurulların görev kapsamları dışında kalan, Üniversitemizde ya da Üniversitemiz mensuplarınca yapılacak “insan ve hayvan üzerinde deney niteliği taşımayan, biyolojik materyal (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler) kullanılmayan, ancak gözlemsel amaçlı araştırmadaki bireyin iznine tabi olarak biyolojik materyal alınıp incelenebilen, bedenen, ruhen ve sosyal bütünlüğüne müdahale içermeyen niceliksel ve niteliksel araştırmaları” İÇERİYOR İSE, ETİK KOMİSYONDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu

background image